Digitalt Årsmöte för Mellansvenska Fågelhundsklubben


Välkommen till MFK's digitala Årsmöte 18-20 juni 2021     

Mötet är öppet 18/6 kl 09:00 till 20/6 kl 22:00.

Kallelse till Mellansvenska Fågelhundsklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Mellansvenska Fågelhundsklubbens årsmöte 18-20 juni 2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare samt ”arbetsordning för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj  och har korrekt mejladress registrerad hos SKK. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos SKK – ta kontakt med SKK's medlemsservice

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad instruktion för mötesdeltagare

Valberedningens förslag till styrelsen och funktionärer hittar du i rutan till höger. Följande personer har ett år kvar i styrelsen Michael Lundberg, Marika Bladin och Karl Larsson och ska därför inte väljas om i år.

Som medlem har du rätt att nominera personer till de val som ska genomföras vid mötet.
Nomineringar av personer ska vara valberedningen tillhanda senast 13 juni och innehålla:

 Namn på den nominerade
 Den post nomineringen avser
 Kontaktuppgifter till den nominerade

Skicka ditt förslag till valberedningens ordförande Jenny Bodell viijagaren@gmail.com

Med möteskallelsen följer styrelsens förslag till rambudget. Anser du att förslaget inte är
godtagbart ska du ta kontakt med revisorerna som har möjlighet att lämna mötet ett
alternativt förslag. Revisorerna har den slutliga beslutanderätten vad avser om ett alternativt
förslag ska lämnas eller ej, men de ska naturligtvis vara lyhörda för medlemmarnas åsikter.

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Helena Elffors och Pontus Lundin som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via h_elffors@hotmail.com och pontus.lundin@ovako.com

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar, dvs 13/6, till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

 • Namn på den nominerade
 • Den post nomineringen avser
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

      Person kan endast nomineras till en post av följande:

 1. Justeringsperson
 2. Ordförande
 3. Styrelseledamot
 4. Suppleant
 5. Revisor
 6. Revisorssuppleant
 7. Valberedningens sammankallande
 8. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Jenny Bodell via viijagaren@gmail.com Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Motioner till Årsmötet

Senast 15 januari 2021 skall motioner vara MFK:s sekreterare tillhanda, skriftligen och behörigen undertecknad. Sekreterare; Marianne Dalunde, Tuna Prästgården, 747 93 Alunda.


 

 

Dokumnet att ladda ner:

- Kallelse till Årsmötet

- Instruktioner för mötesdeltagare

- Arbetsordning

- Budget 2021

- Valberedningens förslag till styrelse för 20021

- Balansrapport 2020

- Resultatrapport 2020

- Revisionsberättelse

- Verksamhetsberättelse

Rösträtt vid årsmötet tillkommer samtliga personer som varit medlemmar i MFK vid det senaste månadsskiftet före årsmötet såväl som vid tidpunkten för mötet.

För att kunna delta i mötet krävs att medlemmen har en e-postadress som hen har meddelat MFK.

Medlemmar som SKK inte har e-postadress till ska kunna inkomma med sådan fram till fem dagar före mötet (senast 13/6). Även efter denna tidpunkt kan e-postadresser uppdateras i mån av tid och möjlighet.

E-postadressen meddelas till SKK's medlemsservice